opc_loader
Print Page:

Algemene voorwaarden van Loci Forensics B.V. 

1.Algemeen

 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Loci Forensics B.V. en op alle met u (afnemers van producten en diensten van Loci Forensics B.V.) afgesloten overeenkomsten.

 1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 1.3 Verkoop via de internetsite van Loci Forensics B.V. valt ook onder deze voorwaarden.

 1.4 Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over catalogus wordt ook de Loci Forensics B.V. catalogus op de internetsite bedoeld.

 1.5 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk is bevestigd.

2.Bestellen

 2.1 Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld bestelformulier (met vermelding van klantnummer, uw meest recente adres en de juiste bestelnummers), per fax per E-mail of per post worden geplaatst.

 2.2 Het minimum bestelbedrag is € 340,-. Loci Forensics B.V. heeft recht bestellingen zonder opgaaf van redenen niet uit te voeren danwel daaraan voorwaarden , zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

 2.3 Voor bestellingen boven € 500,-  kan een vooruitbetaling worden gevraagd.

 2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Loci Forensics B.V. uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3.Prijzen

 3.1 De in de laatste catalogus van Loci Forensics B.V. vermelde prijzen gelden en wel totdat de in die catalogus vermelde looptijd is verstreken.

 3.2 Alleen in geval van wettelijke verplichtingen en veranderingen van de BTW tarieven kan Loci Forensics B.V. de in de catalogus vermelde prijzen wijzigen of indien dit noodzakelijk is door externe factoren. Richtprijzen kunnen altijd worden gewijzigd.

 3.3 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft Loci Forensics B.V. het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

 3.4 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in bijzonder van toepassing op een wijziging van de in- of uitvoerrechten, belastingen en/of wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij goederen hebben gekocht.

 3.5 Alle vermelde prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en exclusief kosten van vervoer, verzending en verzekering.

4.Levering

 4.1 Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Verzending loopt via een door Loci Forensics B.V. geselecteerde vervoerder in opdracht van en voor rekening van de geadresseerde.

 4.2 Per bestelling wordt éénmalig de porto-, handlings- en verzekeringskosten in rekening gebracht.

 4.3 Bij leveringen naar het buitenland zijn de porto-, handlings- en verzekeringskosten steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 4.4 Het risico voor de verpakking, het vervoermiddel, het transport (o.a. vermissing, beschadiging) rust tot op het moment van bezorging op Loci Forensics B.V., tenzij het risico (gedeeltelijk) aan u is toe te rekenen.

 4.5 Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening.

 4.6 Loci Forensics B.V. levert met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen een maand na de acceptatie van de bestelling van Loci Forensics B.V. bericht.

       U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen. 

 4.7 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde: Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.

 4.8 Indien levering van een artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal Loci Forensics B.V. in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

5.Overmacht

 5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

 5.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

 5.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen, of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6.Betaling

 6.1 U dient of contant bij aflevering (onder rembours), per bank of per giro te betalen.

 6.2 Indien Loci Forensics B.V. toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 6.3 U kunt betalingen niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u dan ook niet toegestaan betalingen om welke reden dan ook op te schorten.

 6.4 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

 6.5 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro. Eurocheques of girobetaalkaarten worden hiervoor niet geaccepteerd.

 6.6 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Loci Forensics B.V., zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag. Loci Forensics B.V. kan dan nakoming van haar verplichtingen of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6.7 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever. 

6.8 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

7.Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van  Loci Forensics B.V. totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.2 Loci Forensics B.V. is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is verreist de artikelen die het eigendom van Loci Forensics B.V. zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

8.Retourrecht

8.1 Behoudens in het geval een zichtzending uitdrukkelijk is overeengekomen, kan retourzending van goederen niet anders plaatsvinden dan na uitdrukkelijke toestemming onzerzijds.

8.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd., betaalt Loci Forensics B.V. u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend-, handlings- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

8.3 Wanneer de door Loci Forensics B.V.  afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht"termijn van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

 8.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

- stickers;

- batterijen;

- lampjes;

- bijzondere bestellingen, zoals bestelling van reserveonderdelen enz.

8.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.

9.Garantie

9.1 Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

9.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per aangetekend  schrijven bij Loci Forensics B.V. worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

9.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Loci Forensics B.V. het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Loci Forensics B.V.)

      zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals het in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. 

9.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:

- wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;

- de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- sprake is van gebreken die ontstaan zij door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

- Loci Forensics B.V. niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

10.Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Loci Forensics B.V. met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 9 geregelde garantie.

10.2 Loci Forensics B.V. is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de catalogus, door leveranciers en producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Loci Forensics B.V. beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

11.Annulering

11.1 Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, hebben wij het recht nakoming te eisen.

11.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake winstderving, alles met een minimum van 10%.

12.Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle door ons gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, is, met uitsluiting van iedere andere instantie, de rechter in het arrondissement waar Loci Forensics B.V. is gevestigd bevoegd.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer  52341186.